Rondvraag: Duurzaamheid: een ‘hot’ item

Rondvraag: Duurzaamheid: een ‘hot’ item

Duurzaamheid is niet meer weg te denken en het raakt ons allemaal. Duurzaamheid heeft vele kanten. Je kunt je pand verduurzamen, je kunt je wagenpark verduurzamen, maar ook zorgen voor een goede en blijvende inzetbaarheid van je personeel is een vorm van duurzaamheid. Verduurzaming kan ook steeds beter vanwege de toegenomen mogelijkheden en creatieve oplossingen. In deze bijdrage ligt de nadruk op overheidsmaatregelen om bedrijfsprocessen te verduurzamen.

VRAAG 1

Waarom verduurzamen?
Veel bedrijven worden zich steeds meer bewust dat het goed is om te verduurzamen. Goed voor de wereld om ons heen en bovendien goed voor je imago. Ook de overheid ziet het belang van duurzaamheid en stimuleert die door voorlichting, subsidies en wettelijke verplichtingen. Daarover worden ook internationale afspraken gemaakt. Op de Klimaattop van Parijs in 2015 is afgesproken dat de temperatuurstijging op aarde onder de 2 oC moet blijven, op Europees niveau is in 2019 de Green Deal gelanceerd en in 2021 werd de Europese Klimaatwet aangenomen. In de Klimaatwet staat dat in 2030 55% CO2-reductie moet zijn behaald. Om die doelstelling te halen, is het Fit for 55-pakket opgesteld. Een pakket dat voorziet in allerlei wetgevingsinitiatieven op het gebied van klimaat, vervoer en energie.

VRAAG 2

Krijg ik met verduurzaming te maken?
Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat iedereen meer en meer te maken krijgt met het belang van verduurzaming. Bij realisering of renovatie van gebouwen worden bijvoorbeeld steeds strengere eisen gesteld aan energiegebruik en het aandeel van hernieuwbare energie. Ook andere bedrijven krijgen in de toekomst meer te maken met verduurzamingsplichten. De verplichting om energiebesparende maatregelen te treffen is onlangs aangescherpt. Zo geldt voor steeds meer bedrijven de plicht om voor 1 december 2023 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (de RVO) opgave te doen van de genomen verduurzamingsmaatregelen. Bedrijven met meer dan 100 werknemers moeten vanaf 2024 gaan rapporteren over de CO2-uitstoot van zowel het zakelijk als het woon-werkverkeer. Vanaf 2026 zal voor bedrijven een emissieplafond worden ingesteld dat de jaren daarna steeds verder omlaag gaat. Zo worden bedrijven gestimuleerd om scherpere keuzes te maken wat betreft hun eigen wagenpark en dat van personeel, klanten en leveranciers. Ten slotte stellen steeds meer steden zero- emissiezones in voor binnensteden en omliggende wijken. Daardoor mogen in de toekomst alleen nog emissieloze vracht- en bestelauto’s gebruikt worden voor bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels en het uitvoeren van bouwwerkzaamheden in de stad.

Vanaf 1 januari 2024 zijn grote bedrijven (meer dan 500 werknemers) verplicht om in hun jaarstukken een ESG-rapportage op te nemen. ESG staat voor environmental, social and governance. In deze duurzaamheidsverslaglegging moeten bedrijven verantwoorden hoe zij omgaan met het milieu, met de maatschappij , met hun personeel en met overheden en organisaties. De accountant wordt verplicht de jaarstukken hierop te controleren. Hoewel in eerste instantie alleen grote bedrijven deze verplichting hebben, zullen kleinere bedrijven er wel mee te maken krijgen. In de ESG-rapportage moet namelijk ook worden beschreven hoe ESG in de hele keten een plek krijgt. Grotere bedrijven zullen in de toekomst concrete verduurzamingsafspraken willen maken met hun leveranciers of klanten.

De verplichte ESG-rapportage zal vanaf 2026 ook voor kleinere bedrijven gaan gelden.

VRAAG 3

Wat gaat het me brengen?
Heel veel! Duurzaam ondernemen heeft allerlei voordelen. Je draagt bij aan een beter milieu en je laat de wereld beter achter voor komende generaties. Maar duurzaam ondernemen is daarnaast ook gewoon noodzakelijk. Duurzaam ondernemen betekent ook continuïteit. Bedrijven die willen verduurzamen, zullen beter in staat zijn om subsidies te verkrijgen, overheidsopdrachten te ontvangen, krijgen gemakkelijker een financiering en blijven dus gewoon beter aan het werk. Je kunt je onderscheiden met innovatie.

Wille Donker advocaten draagt graag bij aan duurzaam te ondernemen. Onze collega’s Ernst Plambeck en Lisa Stoof denken met je mee!

WILLE DONKER
Klipperaak 201 | Bodegraven
Bedrijvenpark Rijnhoek | www.willedonker.nl

 

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties

WhatsApp us!