MboRijnland en gemeenten streven samen naar het beste beroepsonderwijsaanbod

MboRijnland en gemeenten streven samen naar het beste beroepsonderwijsaanbod

Op vrijdag 29 oktober vond voor de vijfde keer een bovenregionaal overleg plaats tussen mboRijnland, wethouders Onderwijs en beleidsmedewerkers uit vijf verschillende gemeenten en een vertegenwoordiger van het regionale bedrijfsleven. Eens per jaar steekt men de koppen bij elkaar om de uitdagingen te inventariseren en te overleggen over de beste aanpak hiervoor.

De bijeenkomst vond plaats bij Flora Boskoop, een rijksmonument waar ooit bloemententoonstellingen werden gehouden. Jaap Smit, voorzitter van de Economic Board Zuid-Holland en commissaris van de Koning van Zuid Holland, inspireerde als keynote spreker de aanwezigen over het belang van bovenregionaal samenwerken en het effect van de Regionale Groeiagenda Zuid-Holland. Deze Groeiagenda is in het leven geroepen om innovatie te stimuleren en het verdienvermogen van de provincie te vergroten. Als er in de komende tien jaar geïnvesteerd wordt in de ambities van de Groeiagenda, is er volgens Smit spectaculaire economische groei haalbaar in de regio.

Gezamenlijke bovenregionale agenda
Het doel van dit bovenregionaal overleg is te komen tot een meerjarige bovenregionale agenda. De verschillende deelnemende gemeenten hebbenveel vergelijkbare vraagstukken. Mede door dit overleg zijn er verbindingen gelegd, waardoor er gezocht kan worden naar gezamenlijke oplossingen of kan men leren van elkaars oplossingen.

Ferry Förster, projectleider Economic Board Zuid-Holland en gespreksleider, schetste eenaantal trends die gevolgen zullen hebben voorhet mbo-onderwijs: het aantal studenten zalafnemen (demografi sche ontwikkeling); tot 2050 zal 54% van de banen veranderen onder invloed van automatisering; 65% van de huidigebasisschoolleerlingen zal later een baan hebben die nu nog niet bestaat; de economie groeit, maar wordt geremd door de krapte op de arbeidsmarkt.

Wendbare arbeidsmarkt
Opleiden voor een ‘wendbare arbeidsmarkt’ is hierdoor nu misschien wel belangrijker dan ooit. Er zou bij voorbeeld veel breder opgeleid moeten gaan worden, bijvoorbeeld door schotten tussen afdelingen te slechten, (meer) sector-overstijgend samen te werken en combinaties tussen domeinen (mogelijk) te maken. Werkgevers zouden ook moeten stoppen met vragen naar ‘een schaap met vijf poten’. Een werknemer met basisvaardigheden kan immers ook heel waardevol zijn, omdat hij nog helemaal door het bedrijf gevormd kan worden.

Otto Jelsma, voorzitter CvB mboRij nland: 'Ik ben trots op hoe deze bovenregionale samenwerking zich ontwikkelt en op de mooie dynamiek die is ontstaan'

Bij werkgevers én studenten zou het ‘Leven Lang Ontwikkelen’-concept veel meer omarmd moeten worden. De verwachting en waardering van ouders speelt parten bij de ‘omvorming’ van het onderwijs: uitvoerende beroepen in de techniek worden bij voorbeeld doorgaans nog steeds minder hoog gewaardeerd, waardoor de keuze hiervoor minder makkelijk is voor studenten.

Ten dienste van de maatschappij
Naast oplossingen voor schooluitval - zoals bij voorbeeld het M-jaar (Mind the gap) dat in Alphen aan den Rij n wordt aangeboden aan vmbo‘ers die nog niet weten wat ze willen, maar wel leerplichtig zij n - moet er ook met elkaar een scholingsaanbod worden ontwikkeld dat inzet op een basisniveau geletterdheid. Laaggeletterdheid blijkt namelijk een toenemend probleem. Omdat het onderwijs ten dienste staat van de maatschappij en laaggeletterdheid kan leiden tot economische achterstand en armoede, wordt opgeroepen om, liefst samen met overheid en bedrijfsleven, een bovenregionaal programma voor taal- en rekenonderwijs op te tuigen dat voor iedereen toegankelijk is.


Thierry van Vught, wethouder gemeente Gouda: 'Ook voor werkenden zou het mbo-onderwijs laagdrempelig moeten zijn'


Punten voor de bovenregionale agenda
Vanzelfsprekend is het mooi als oplossingen die al geïmplementeerd zijn en succesvol blijken in een gemeente, met elkaar gedeeld worden. “Toch is het ook belangrijk dat we niet overal gaan doen wat een ander al doet. Onderwijs in de ene gemeente is immers ook toegankelijk voor inwoners van andere gemeenten”, oppert Jan Iedema, wethouder gemeente Zoetermeer. George Becht, wethouder gemeente Woerden, benadrukt dat het naast het vinden van oplossingen voor de trends die op langere termijn spelen ook belangrijk is om te kijken naar concrete oplossingen voor de problemen van nu.”

De belangrijkste punten voor de bovenregionale agenda die tijdens dit bovenregionaal overlegnaar voren kwamen, zijn in ieder geval de grotearbeidskrapte in de sectoren zorg, technologieen bouw en laaggeletterdheid. Ook de vraag vanhet bedrijfsleven naar breed inzetbaar personeel– waarvoor er een curriculum zou moeten komen dat niet opleidt tot een specifiek beroep –, het stimuleren van de leercultuur bij werkenden (Leven Lang Ontwikkelen) en het voorkomen van schooluitval staan genoteerd. 

Achtergrond
In 2018 werd het eerste bovenregionaal overleg georganiseerd tussen het bestuur van mboRijnland en de wethouders Onderwijs van de mboRijnlandkey-gemeenten Leiden, Gouda, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Woerden en Alphen aan den Rijn. De wethouders committeerden zich aan een periodiek bestuurlijk bovenregionaal overleg om ideeën, ervaringen en concrete samenwerkingsvormen met elkaar uit te wisselen en met elkaar na te denken over de strategische koers met als doel het beroepsonderwijs voor studenten van mboRijnland verder te verbeteren. Het overleg vindt roulerend plaats in een van de vestigingsgemeenten.

Volgende bijeenkomst in Woerden
Wethouder Han de Jager (Alphen aan den Rijn) overhandigde aan het einde van de bijeenkomst de symbolische ‘gereedschapskist’ aan de volgende organisator van het bovenregionaal overleg: wethouder George Becht van de gemeente Woerden. Voor het zesde bovenregionaal overleg zal volgend jaar Woerden als gastheer optreden.


Reacties

WhatsApp us!